Home > Phát triển ứng dụng, SQL Server > Thao tác cơ bản với ADOMD.NET trong việc kết nối và truy xuất Metadata từ SSAS

Thao tác cơ bản với ADOMD.NET trong việc kết nối và truy xuất Metadata từ SSAS

May 15, 2011

Như trong bài viết trước, Phong có chia sẻ với các bạn về một số vấn đề cần chú ý trong việc tự phát triển ứng dụng retreive dữ liệu từ SSAS, các bạn sẽ sử dụng bộ thư viện Microsoft.AnalysisServices.adomdClient.dll (có thể tải về trong bộ Feature Pack của SQL Server 2008 từ website của Microsoft http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=228DE03F-3B5A-428A-923F-58A033D316E1)

Mô phỏng hiện tại các bạn có Analysis Database: Adventure Works DW 2008R2 như sau:

image

Sau khi cài đặt bộ thư viện ADOMD.NET thì các bạn có thể reference thư viện vào project của mình.

image

Kết nối đến Analysis Database và lấy một số thông tin cơ bản của kết nối

image

Kết quả:

image

Lấy Metadata đặc tả Cube và Cube Perspective của Analysis Database

image

Kết quả:

image

Tuy nhiên các bạn chú ý, hiện tại nếu mặc định các bạn sử dụng .Net Framework để phát triển thì sẽ gặp lỗi như sau (tuy nhiên lỗi này không xuất hiện nếu các bạn sử dụng các phiên bản .Net Framework 2.0, 3.x)

image

Nguyên nhân của việc này là do Visual Studio 2010 mặc định sử dụng .Net 4.0 Client Profile khi compile Console Application, do đó các bạn chỉ cần thực hiện việc thay đổi Target Framework sang .Net 4.0

image

Các bạn có thể download mã nguồn tham khảo tại http://www.mediafire.com/?5xmtozf50r802

%d bloggers like this: