Archive

Posts Tagged ‘Labs’

Các bài lab đơn giản giúp tự học kỹ thuật kết nối dữ liệu trong .Net Framework 4.0–Entity Framework

September 7, 2010 Leave a comment

Phong gửi các bạn một số bài hướng dẫn cơ bản từng bước để thực hành phát triển một ứng dụng cơ bản ứng dụng kỹ thuật kết nối cơ sở dữ liệu Entity Framework có trong .Net Framework 4.0

 1. Tạo Entity Database Model từ cơ sở dữ liệu có sẵn:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ff191186.aspx
 2. Tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu từ Entity Database Model:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ff628199.aspx
 3. Tìm hiểu kiến trúc của Entity Database Model:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ff628209.aspx
 4. Module hóa thành phần Data Access với Entity Framework trong .Net 4.0:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ff628208.aspx
 5. Tiếp cận cơ bản với LINQ:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ff628210.aspx
 6. Xử lí dữ liệu với LINQ:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ff629457.aspx
 7. Ứng dụng Store Procedure trong Entity Framework:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ff657848.aspx
 8. Xây dựng ứng dụng Winform cơ bản xử lí dữ liệu với Entity Framework:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ff706685.aspx