Home > SQL Server > SQL Data Quality Services–nền tảng giải pháp hướng tri thức nghiệp vụ

SQL Data Quality Services–nền tảng giải pháp hướng tri thức nghiệp vụ


Hệ thống cơ sở của DQS là kho lưu trữ (repository) gốm 03 loại chính là hệ thống tri thức theo dạng “out-of-box”, tri thức được tạo bởi Data QUality Services và tri thức do người dùng xây dựng. DQS cho phép người dùng lưu trữ tri thức về dữ liệu tại Knowledge Base, thêm mới hoặc điều chỉnh các quy tắc nghiệp vụ và áp dụng nhằm kiểm tra tính toàn vẹn và đúng đắn của dữ liệu. Sau khi xây dựng hệ thống nền tảng tri thức, chúng ta vẫn có thể tiếp tục hoàn thiện và tái sử dụng.

Tri thức trong hệ thống tri thức xác định các sai sót tiềm năng trong dữ liệu. Hỗ trợ thực hiện đối chiếu dữ liệu, thực thi các tác vụ chống trùng lắp dữ liệu. Hệ thống hỗ trợ so sánh dữ liệu nguồn với hệ thống dữ liệu tham chiếu trên nền tảng đám mây, đang được vận hành và đảm bảo bởi các nhà cung cấp dịch vụ. Các chuyên gia dữ liệu và CNTT sẽ tiến hành đánh giá cả nền tảng tri thức và các thay đổi của dữ liệu, và tiến hành làm sạch, loại bỏ trùng lắp và tham chiếu đến các dịch vụ dữ liệu.

Một hệ tri thức cơ sở sẽ lưu trữ toàn bộ tri thức đối với một loại dữ liệu nguồn liên quan. Ví dụ, chúng ta sẽ vận hành một hệ tri thức cơ sở cho cơ sở dữ liệu khách hàng, và một hệ tri thức cơ sở khác cho cơ sở dữ liệu nhân sự. Tri thức gồm một hay nhiều miền dữ liệu, mỗi loại được thể hiện ngữ nghĩa bởi bởi một kiểu dữ liệu trong một trường. Hệ tri thức cho cơ sở dữ liệu khách hàng bao gồm các miền như tên công ty, địa chỉ, liên hệ … Một miền gồm có danh sách các giá trị đang tin cậy, giá trị không hợp lệ hoặc dữ liệu lỗi. Miền tri thức bao gồm các từ đồng nghĩa, mối quan hệ giữa các nhóm từ, các quy luật nghiệp vụ và quy tắc so sánh đối chiếu.

DQS cho phép chúng ta thực thi việc xuất và nhập đối với hệ tri thức cơ sở. Chúng ta có thể nhập hoặc xuất miền hoặc hệ tri thức cơ sở với tập tin DQS, ngoài ra, các giá trị của miền có thể được nhập từ tập tin Excel, hoặc một giá trị từ tiến trình làm sạch dữ liệu dựa trên hệ tri thức. Các tiến trình liên kết chặt chẽ giúp liên tục hoàn thiện hệ tri thức cơ sở.

02 bước cơ bản của hệ tri thức DQS:

  • Knowledge Management: Bước xây dựng hệ tri thức cơ sở
  • Data Quality Project: Bước thay đổi dữ liệu nguồn dựa trên hệ tri thức cơ sở.
Categories: SQL Server Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: