Archive

Archive for March, 2010

Hướng dẫn tiếp cận cơ bản với SQL Server Analysis Services (SSAS) – Giới thiệu tổng quan

March 28, 2010 3 comments

Từ trước đến nay, SQL Server được biết đến với vai trò là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu có trách nhiệm hỗ trợ quản lí, lưu trữ dữ liệu với Database Engine. Tuy nhiên, từ phiên bản SQL Server 2005 đến SQL Server 2008 và mới nhất là SQL Server 2008 R2, thì bộ SQL Server đã được tích hợp nhiều gói dịch vụ hỗ trợ việc tích hợp và khai thác khả năng tiềm tàng của một cơ sở dữ liệu như SQL Server Integrating Services, SQL Server Analysis Services và SQL Server Reporting Services.

Trong loạt bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để tiếp cận với dịch vụ SQL Server Analysis – đây là một dịch vụ hỗ trợ mạnh mẽ việc phân tích, khai thác thông tin tiềm tàng bên trong của một hệ cơ sở dữ liệu.

Mục tiêu chính của loạt bài hướng dẫn này sẽ hướng đến các bài thực hành Hand On Labs để các bạn dễ dàng tiếp cận, các bạn có thể tìm hiểu thêm về kiến thức đại cương về SSAS tại http://msdn.microsoft.com . Nội dung chính của loạt bài mà mình sắp trình bày gồm:

 • Cách thức để định nghĩa Data Sources, Data Sources Views, Dimensions, Attributes, Attribute Relationships, Hierarchies, và Cubes trong 1 project SSAS với Business Intelligence (BI) Studio ra sao?
 • Cách thức thể hiện các cube và dimension khi deploy một project SSAS lên SQL Server và cách thức Process các đối tượng dữ liệu từ data Source lên server như thế nào?
 • Cách thức để modify một measures, dimensions, hierarchies, và các measure groups trong project SSAS, và cách thức để deploy các thay đổi của các cube đã được deploy lên server đang chạy như thế nào?
 • Cách thức định nghĩa các calculations, Key Performance Indicator (KPIs), Actions, Perspective, Translation và Security Roles của một Cube ra sao?
 • Cách thức sử dụng bộ công cụ văn phòng – Microsoft Office để hỗ trợ end-users có thể dễ dàng lấy dữ liệu từ SQL Server.

Một loạt các câu hỏi phải không các bạn, mình hy vọng qua loạt bài hướng dẫn này, các bạn sẽ phần nào tiếp cận được với một dịch vụ rất mạnh được tích hợp bên trong SQL Server mà chúng ta ít khi nào dùng đến.

Yêu cầu về thiết lập môi trường:

Dưới đây là các thành phần và công cụ cần sử dụng khi thực hành loạt bài tập hướng dẫn:

 • SQL Server Database Engine: có trong bộ SQL Server
 • SQL Server Analysis Services: Có trong bộ SQL Server
 • Business Intelligence Studio: Công cụ này sẽ có được khi cài SQL Server
 • Adventure Work Cycle Sample Database: Các bạn có thể download tại đây http://msftdbprodsamples.codeplex.com/ 

Các bạn có thể sử dụng SQL Server 2005 hoặc 2008 đều được, trong loạt bài viết này, các hình ảnh trong bài hướng dẫn được mình lấy từ SQL Server 2008.

Nội dung chính trong loạt bài hướng dẫn mà mình sẽ liên tục cập nhật các chương vào cuối mỗi tuần:

 1. Hướng dẫn tiếp cận cơ bản với SQL Server Analysis Services (SSAS)[“Chuong_1”]: Định nghĩa một Data Source View trong SSAS Project
 2. Hướng dẫn tiếp cận cơ bản với SQL Server Analysis Services (SSAS)[“Chuong_2”]: Định nghĩa và cách thức deploy một Cube lên Server
 3. Hướng dẫn tiếp cận cơ bản với SQL Server Analysis Services (SSAS)[“Chuong_3”]: Kỹ thuật Modify Measures, Attributes và Hierarchies
 4. Hướng dẫn tiếp cận cơ bản với SQL Server Analysis Services (SSAS)[“Chuong_4”]: Định nghĩa thuộc tính nâng cao cho Attributes và Dimensions
Categories: SQL Server Tags: , , ,

Hướng dẫn tiếp cận cơ bản với SQL Server Analysis Services (SSAS)-Chương 1:Định nghĩa một Data Source View trong SSAS

March 28, 2010 1 comment

Tạo mới Project Analysis Services: Trong phần này, bạn sẽ tiến hành tạo một project với template và SQL Server Analysis Services

 1. Mở Business Intelligence Studio: Vào Start – All Programs – Microsoft SQL Server 2008 và mở công cụ SQL Server Business Intelligence Development Studio
 2. Chọn menu File – New – Project
 3. Trong cửa sổ tạo mới Project, chọn Business Intelligence Projects và chọn Project Types, chọn Analysis Service Project trong pane Templates
 4. Đặt tên cho Project Name là Analysis Services Tutorial, và thiết lập tương tự cho Solution Name, chọn OK

Thế là đã hoàn tất việc tạo một Project Analysis Services với tên là Analysis Services Tutorial

Định nghĩa một Data Source

 1. Trong khung Solution Explorer, phải chuột Data Sources và chọn New Data Source
 2. Tại màn hình Welcome to Data Source Wizard, nhấn Next để chuyển sang cửa sổ Select how to define the connection
 3. Tại cửa sổ Select how to define the connection page, ta có thể định nghĩa một data source bằng cách tạo mới connection hoặc trên một connection đã có sẵn. Trong bài hướng dẫn này, ta sẽ định nghĩa một data source bằng cách tạo mới một connection, kiểm tra checkbox Create a data source based on an existing or new connection được chọn và nhấn New
 4. Trong dialog box Connection Manager, ta sẽ định nghĩa giá trị thuộc tính cho Data Source. Trong danh sách Provider, chọn Native OLE DB\SQL Server Native Client 10.0
 5. Trong Server Name, gõ vào localhost
 6. Kiểm tra giá trị Use Windows Authentication được chọn, trong danh sách Select or enter a database name, chọn AdventureWorksDW2008
 7. Nhấn Test Connection để kiếm tra kết nối đến với SQL Server
 8. Chọn OK và nhấn Next
 9. Tại cửa sổ Impersonation Information, ta sẽ thiết lập Security Credential cho SSAS để kết nối tới Data Sources, ta chọn Use the Service account, và nhấn Next.
 10. Tại màn hình Completing the wizard, thiết lập tên của Data Source là Adventure Work DW và chọn Finish.

Định nghĩa Data Source View

 1. Trong khung Solution Explorer, phải chuột Data Sources Views, và chọn New Data Source Views
 2. Cửa số Welcome to Data Source View Wizard xuất hiện, nhấn Next
 3. Dialog Select data source xuất hiện, tại mục Relational Data Sources, chọn Adventure Work DW mà ta đã tạo như trên rồi chọn Next.
 4. Tại Dialog Select Tables and Views, ta sẽ chọn các bảng dữ liệu và views từ danh sách đối tượng, ta sẽ chọn các đối tượng sau:
  • DimCustomer (dbo)
  • DimDate (dbo)
  • DimGeography (dbo)
  • DimProduct (dbo)
  • FactInternetSales (dbo)
 5. Nhấn nút “>” để thêm các bảng vào danh sách Included Objects
 6. Nhấn Next
 7. Tại thuộc tính Name, ta thiết lập là Adventure Wordk DW và nhấn Finish để hoàn tất việc đĩnh nghĩa một data source view. Data Source View Adventure Work DW sẽ hiển thị tại Data Source View Designer trong Business Intelligence Development Studio và gồm các thành phần sau:
  • Diagram Pane thể hiện mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu trực quan
  • Tables Pane: các bảng dữ liệu và schema được thể hiện theo tree view
  • Diagram Organizer Pane hỗ trợ tạo các subdiagram mà thông qua đó ta có thể có dc các subsets của data source view

Sau khi hoàn tất bước này, ta sẽ có khung nhìn toàn diện về các bảng dữ liệu và mối quan hệ của chúng.

Modify tên mặc định của bảng dữ liệu

 1. Tại Tables Pane của Data Source View Designer, phải chuột bảng FactInternetSales, và chọn Properties để hiển thị các thuộc tính của đối tượng FactInternetSales trong Data Source view Adventure Work DW
 2. Thay đổi thuộc tính FriendlyName của đối tượng FactInternetSales thành InternetSales. (chú ý trong bài sau mình sẽ sử dụng đối tượng FactInternetSales với tên là InternetSales thay vì FactInternetSales)
 3. Chọn DimProduct tại Tables Pane, tại cửa sổ Properties, đổi FriendlyName thành Product
 4. Thay đổi FriendlyName của các bảng dữ liệu còn lại trong data SOurce view như bước 3, loại bỏ toàn bộ tiền tố “Dim”
 5. Tiến hành lưu toàn bộ solution, chọn Save All tại menu File.

Như vậy là ta đã hoàn tất việc đổi tên mặc định của các bảng dữ liệu thông qua thuộc tính FriendlyName

Trong tuần sau, mình sẽ trình bày tiếp bài hướng dẫn số 2: Hướng dẫn tiếp cận cơ bản với SQL Server Analysis Services (SSAS)[“Chuong_2”]: Định nghĩa và cách thức deploy một Cube lên Server

Categories: SQL Server Tags: , , ,

Kiến thức cơ bản về phân tích thiết kế hệ thống thông tin


I. Lịch sử phát triển của các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Để có thể nắm lịch sử phát triển của phương pháp luận trong phân tích thiết kế hệ thống thông tin, ta hãy quay về phát biểu nổi tiếng của Nikluas Wirth, cha  đẻ của ngôn ngữ lập trình Pascal: “Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình”. Và theo mình thấy thì câu nói này có ảnh hưởng xuyên suốt trong quá trình phát triển của các phương pháp luận phân tích thiết kế hệ thống.

Ta hãy lược sơ về những giai đoạn đầu của nền Công nghệ thông tin để xem lại quá trình phát triển của các phương pháp luận như thế nào.

 1. Vào những năm 70, việc tiếp cận đến phân tích và thiết kế hệ thống theo phương pháp gọi là phương pháp Descartes, ý tưởng của phương pháp này xuất phát trên việc lặp phân rã hệ thống thành các chức năng và ứng dụng phương pháp lập trình cấu trúc đơn thể chương trình, việc phân rã kết thúc khi một chức năng được phân rã đến mức có thể xử lí được. Trong giai đoạn này, người ta không quan tâm đến các thành phần trong lĩnh vực tin học hóa mà chỉ quan tâm đến các vấn đề trong hệ thống để lập trình, tập trung vào chức năng và ít tập trung vào dữ liệu. Ta cũng dễ dàng nhận thấy được, trong giai đoạn này, ta cũng dễ dàng thấy được, đây là giai đoạn xây dựng các chuẩn về cơ sở dữ liệu và phát triển các hệ cơ sở dữ liệu và cũng là giai đoạn các lập trình viên chỉ tập trung vào cài đặt các chức năng của hệ thống, hay tương ứng với vấn đề Giải thuật xử lí trong phát biểu trên mà chưa chú ý đến vấn đề dữ liệu của hệ thống.
 2. Trong năm 80, việc tiếp cận đến phân tích thiết kế chuyển biến sang một phương pháp mới, gọi là hệ thống hay còn gọi là phương pháp Merise. Quan điểm trong phương pháp Merise tiếp cận hệ thống theo 2 thành phần: thành phần xử lí (thành phần động) và thành phần dữ liệu (thành phần tĩnh). Cách tiếp cận của phương pháp này tuân theo 2 tính chất: tính toàn thể – tiếp cận hệ thống qua việc mô tả hệ thống con và sự tương tác giữa chúng; tính đúng đắn – tìm kiếm sự phân rã, kết hợp các hệ thống con sao cho hành vi của nó tiêu biểu nhất trong môi trường tác động lên hệ thống đó. Việc tiếp cận này chủ yếu xoay quanh dữ liệu để thu thập và tổ chức dữ liệu để khai thác, đáp ứng nhu cầu thông tin. Tuy nhiên, nếu ứng dụng phương pháp này thì phải tiến hành tổng hợp yêu cầu chính xác,rồi mới chuyển sang phân tích, nếu như có bất cứ thay đổi nào về yêu cầu thì hệ thống sẽ không còn đúng đắn, mối liên kết giữa các thành phần sẽ bị phá vỡ.
 3. Khi bước sang giai đoạn những năm 90, phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng ngày càng được ứng dụng rộng rãi, đây là phương pháp tổng hợp cả 2 phương pháp là phương pháp Descartes và phương pháp Merise. Trước đây, các mô hình thường hướng đến việc tiếp cận dữ liệu và xử lí độc lập nhau, tuy nhiên trong phương pháp phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng thì khái niệm đối tượng là sự tổng hợp giữa khái niệm xử lí và khái niệm dữ liệu chung trong một cách tiếp cận, và một hệ thống là một tập các đối tượng liên kết nội. Việc xây dựng hệ thống  chính là việc xác định  các đối tượng bằng cách ánh xạ các thực thể thế giới thực thành các đối tượng hệ thống, thiết kế và xây dựng nó, hệ thống được hình thành qua chính sự kết hợp này. Ta dễ dàng thấy được, nếu ứng dụng phương pháp này sẽ linh hoạt và hiệu quả hơn 2 phương pháp nêu trên.

II. Đặc trưng cơ bản của phương pháp phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng

 • Tính bao bọc (Encapsulation): khái niệm hộp đen được sử dụng, đối tượng nhận chỉ truy xuất với đối tượng cung cấp qua giao diện được định nghĩa bởi đối tượng cung cấp mà không cần quan tâm việc thực thi nó được tiến hành như thế nào.
 • Tính phân loại (Classification): việc gom nhóm các đối tượng có cùng thuộc tính và hành vi vào cùng một lớp (class)
 • Tính kết hợp (Aggregation): kết hợp các đối tượng và các đối tượng cấu thành nó để mô tả cấu trúc cục bộ của đối tượng.
 • Tính thừa kết (Inheritance): phân loại tổng quát hóa và chuyên biệt hóa các đối tượng, và chia sẻ các đặc trưng của một đối tượng.

III. Qui trình cơ bản của việc thực thi phương pháp phân tích thiết kế hệ thống thông tin đặc trưng

  1. Khởi tạo: khảo sát hệ thống, vạch ra các vấn đề tồn đọng trong hệ thống
  2. Phân tích yêu cầu: Mục tiêu của giai đoạn này việc mô hình hóa các vấn đề của hệ thống
   • Khảo sát yêu vầu và tiến hành phân tích yêu cầu
   • Nghiên cứu yêu cầu và mô hình hóa
   • Xác định các giải pháp và đề xuất giải pháp tối ưu, đáp ứng nhu cầu khách hàng
  3. Thiết kế:
   • Thiết kế luận lí: biểu diễn hành vi và tính năng của hệ thống – chọn lựa từ kết quả tối ưu của giai đoạn phân tích.
   • Thiết kế vật lí: chuyển từ thiết kế luận lí sang thiết kế vật lí, hiện thực hóa các thành phần cấu trúc của hệ thống.
  4. Xây dựng: Triển khai cài đặt từ mô hình thành mã nguồn tương ứng cho từng phần của cấu trúc hệ thống.
  5. Thử nghiệm:
   • Thử nghiệm đơn vị – sử dụng sơ đồ lớp và sơ đồ đối tượng trong quá trình thử nghiệm.
   • Thử nghiệm tích hợp – sử dụng sơ đồ thành phần và sơ đồ cộng tác.
   • Thử nghiệm hệ thống – sử dụng sơ đồ usecase
  6. Cài đặt và bảo trì
   • Cài đặt để tiến hành đưa hệ thống vào sử dụng
   • Bảo trì hệ thống
    • Chức năng chưa phù hợp với yêu cầu người dùng
    • Điều kiện, hiện trạng vận hành hệ thống thay đổi, không có thích ứng được với hệ thống nữa
    • Lỗi phát sinh trong hệ thống trong quá trình vận hành mà trong quá trình thử nghiệm không phát hiện.
    • Nhu cầu cập nhật phiên bản mới với các tính năng, yêu cầu cập nhật.
   • Khi xuất hiện thay đổi quá lớn đối với hệ thống thì sẽ dẫn đến chi phí đầu tư cao, khi đó chúng ta hãy xem xét đến giải pháp thay thế hệ thống cũ bằng một hệ thống mới, khi đó qui trình mới sẽ được khởi tạo và thực thi với các đặc trưng riêng.
Categories: Hệ thống thông tin Tags:

Visual Studio 2010 and .Net Framework 4.0 Training Kit


Bộ tài liệu training kit về Visual Studio 2010 và .Net Framework 4.0, anh em có thể download tại đây để tham khảo thêm http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=752CB725-969B-4732-A383-ED5740F02E93&displaylang=en 

ASP.NET MVC Tutorial

March 5, 2010 1 comment

Tình cờ download được tài liệu bài tập cơ bản về ASP.NET MVC nên up lên để anh em cùng nhau download và tham khảo [Download tại đây]