Archive

Author Archive

How to change SQL Server password with SQLCMD


In some situation, we need to change password for our SQL Server user account via SQLCMD as remote or local connection, it’s not really new but it’s too important, just follow these below steps:

  1. Open CMD with SQLCMD utility
  2. Connect to SQL instance with sysadmin authorization
  3. Execute script to modify user metadata

ALTER LOGIN ‘[your user account]’ WITH PASSWORD = N'[your new password]’;

 

Categories: SQL Server

Coming back after a long time


I come back to write something for noting about my life, jobs and something else after a long time. Writing is always my best favor tasks in free time to organize my ideas, take note for certain knowledge points and especially in English writing skills.

Categories: Chủ đề khác

Database diagram support objects can’t be installed because it doesn’t have valid owner


When we create database from query editor or in some case with the UI, we can’t use the database diagram anymore with the error message as below:

image

The reason that is when we create the database, we haven’t assign the owner for the database, so we must assign the authorization of database to specific user/owner.

We can finish the task with the query editor:

image

Or we can utilize the graphic UI:

image

Categories: SQL Server Tags:

I’m coming back!


It’s such a long time for me to write any blog post. But at this time, I will come back my blog for studying more, writing more and sharing more and hope through this my personal blog, I would discuss and study more with wide range of IT business and technical community.

“Share to Grow and Grow to Share!”

knowledgewordcloud

Categories: Chủ đề khác

SQL Data Quality Services–nền tảng giải pháp hướng tri thức nghiệp vụ


Hệ thống cơ sở của DQS là kho lưu trữ (repository) gốm 03 loại chính là hệ thống tri thức theo dạng “out-of-box”, tri thức được tạo bởi Data QUality Services và tri thức do người dùng xây dựng. DQS cho phép người dùng lưu trữ tri thức về dữ liệu tại Knowledge Base, thêm mới hoặc điều chỉnh các quy tắc nghiệp vụ và áp dụng nhằm kiểm tra tính toàn vẹn và đúng đắn của dữ liệu. Sau khi xây dựng hệ thống nền tảng tri thức, chúng ta vẫn có thể tiếp tục hoàn thiện và tái sử dụng.

Tri thức trong hệ thống tri thức xác định các sai sót tiềm năng trong dữ liệu. Hỗ trợ thực hiện đối chiếu dữ liệu, thực thi các tác vụ chống trùng lắp dữ liệu. Hệ thống hỗ trợ so sánh dữ liệu nguồn với hệ thống dữ liệu tham chiếu trên nền tảng đám mây, đang được vận hành và đảm bảo bởi các nhà cung cấp dịch vụ. Các chuyên gia dữ liệu và CNTT sẽ tiến hành đánh giá cả nền tảng tri thức và các thay đổi của dữ liệu, và tiến hành làm sạch, loại bỏ trùng lắp và tham chiếu đến các dịch vụ dữ liệu.

Read more…

Categories: SQL Server Tags:

Giới thiệu tính năng Data Quality Services trong SQL Server 2012


Giải pháp đảm bảo chất lượng dữ liệu được cung cấp bởi năng lực Data Quality Services (DQS) cho phép các chuyên gia về dữ liệu hoặc CNTT có thể thực hiện bảo trì chất lượng dữ liệu, đồn thời đảm bảo tính phù hợp của dữ liệu cho công tác nghiệp vụ của người dùng. DQS là giải pháp hướng tri thức cung cấp năng lực hỗ trợ bởi máy tính và khung tương tác hỗ trợ năng lực quản trị đảm bảo tính toàn vẹn và chất lượng của dữ liệu nguồn. DQS hỗ trợ phát hiện, xây dựng và quản lý hệ thống tri thức trên dữ liệu. Dựa trên đó, chúng ta có thể thực thi các tác vụ làm sạch, đối chiếu và đánh giá.

Read more…

Categories: SQL Server Tags:

Đôi điều về học và làm trong ngành công nghệ thông tin


Hôm nay, tình cờ đọc được bài tham luận của nhóc em về phương pháp học và vai trò của học sinh đối với sự phát triển của nền CNTT nước nhà, xét lại đối với một người có cơ hội tiếp cận IT từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, rồi mài đũng quần trên giảng đường suốt 04 năm và giờ vẫn còn đang công tác trong ngành, có nhiều đáng suy ngẫm.

“Rảnh rỗi sinh nông nỗi”, tối nay suy ngẫm vài điều khá chủ quan suy xét và đánh giá về tình hình học và làm CNTT của các em học sinh, sinh viên ngày nay.

Read more…