Archive

Posts Tagged ‘SQL Server 2012’

SQL Data Quality Services–nền tảng giải pháp hướng tri thức nghiệp vụ


Hệ thống cơ sở của DQS là kho lưu trữ (repository) gốm 03 loại chính là hệ thống tri thức theo dạng “out-of-box”, tri thức được tạo bởi Data QUality Services và tri thức do người dùng xây dựng. DQS cho phép người dùng lưu trữ tri thức về dữ liệu tại Knowledge Base, thêm mới hoặc điều chỉnh các quy tắc nghiệp vụ và áp dụng nhằm kiểm tra tính toàn vẹn và đúng đắn của dữ liệu. Sau khi xây dựng hệ thống nền tảng tri thức, chúng ta vẫn có thể tiếp tục hoàn thiện và tái sử dụng.

Tri thức trong hệ thống tri thức xác định các sai sót tiềm năng trong dữ liệu. Hỗ trợ thực hiện đối chiếu dữ liệu, thực thi các tác vụ chống trùng lắp dữ liệu. Hệ thống hỗ trợ so sánh dữ liệu nguồn với hệ thống dữ liệu tham chiếu trên nền tảng đám mây, đang được vận hành và đảm bảo bởi các nhà cung cấp dịch vụ. Các chuyên gia dữ liệu và CNTT sẽ tiến hành đánh giá cả nền tảng tri thức và các thay đổi của dữ liệu, và tiến hành làm sạch, loại bỏ trùng lắp và tham chiếu đến các dịch vụ dữ liệu.

Read more…

Categories: SQL Server Tags:

Giới thiệu tính năng Data Quality Services trong SQL Server 2012


Giải pháp đảm bảo chất lượng dữ liệu được cung cấp bởi năng lực Data Quality Services (DQS) cho phép các chuyên gia về dữ liệu hoặc CNTT có thể thực hiện bảo trì chất lượng dữ liệu, đồn thời đảm bảo tính phù hợp của dữ liệu cho công tác nghiệp vụ của người dùng. DQS là giải pháp hướng tri thức cung cấp năng lực hỗ trợ bởi máy tính và khung tương tác hỗ trợ năng lực quản trị đảm bảo tính toàn vẹn và chất lượng của dữ liệu nguồn. DQS hỗ trợ phát hiện, xây dựng và quản lý hệ thống tri thức trên dữ liệu. Dựa trên đó, chúng ta có thể thực thi các tác vụ làm sạch, đối chiếu và đánh giá.

Read more…

Categories: SQL Server Tags: