Archive

Posts Tagged ‘WinServer08R2’

Hyper – V Dynamic Memory and Remote FX Demo

June 18, 2010 1 comment

Chia sẻ cùng mọi người một đoạn Video demo về năng lực của công nghệ ảo hóa Hyper – V trong việc quản lí động tài nguyên bộ nhớ.