Archive

Posts Tagged ‘VS10’

Visual Studio 2010 and .Net Framework 4.0 Training Kit


Bộ tài liệu training kit về Visual Studio 2010 và .Net Framework 4.0, anh em có thể download tại đây để tham khảo thêm http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=752CB725-969B-4732-A383-ED5740F02E93&displaylang=en