Archive

Posts Tagged ‘WinSrv08 Core’

Cài đặt và cấu hình DHCP trong Windows 2008 Server Core


Bước 1: Tại Server Console gõ command oclist để kiểm tra đã cài đặt DHCP chưa, nếu chưa thì dùng command Start /w ocsetup DHCPServerCore để cài đặt DHCP

Bước 2: Dùng command Sc config dhcpserver start=autoNet start dhcpserver để start DHCP

Bước 3: Để đăng kí DHCP vào Active Directory bằng command sau:

netsh dhcp add server <tên máy DHCP> <IP của DHCP Server>

Bứơc 4: Để tạo 1 scope tên TESTING bằng lệnh sau:

netsh dhcp server <IP của DHCP Server> add scope <NetID của Scope> <Subnet mask> <Tên của Scope>

Bước 5: Cấu hình cấp phát 1 dãy IP cho client bằng command sau:

netsh dhcp server <IP của DHCP Server> scope <NetID của Scope> add iprange <IP đầu> <IP Cuối>

Bước 6: Cấu hình 2 tùy chọn Router và DNS cho Scope, bằng command sau:

netsh dhcp server <IP của DHCP Server> scope <NetID của Scope> set optionvalue 003 IPADDRESS <IP của Router>

– netsh dhcp server <IP của DHCP Server> scope <NetID của Scope> set optionvalue 006 IPADDRESS <IP của DNS>

Bước 5: Bật scope bằng command: netsh dhcp server <IP của DHCP> scope <NetID của Scope> set state 1

Để xem scope đã cấu hình bằng command: netsh dhcp server show scope

Hoàn tất quá trình cài đặt và cấu hình DHCP Server trên Windows 2008 Server Core

Cơ bản nhất về Windows 2008 Server Core


1. Active bản quyền Windows
Bước 1: Logon vào Server Console của Windows Server Core.
Bước 2: Tiến hành Active bản quyền của Windows bằng command sau:
"cscript C:\Windows\system32\slmgr.vbs -ato" và Enter để tiến hành Active.

2. Bật tính năng Remote Desktop trên Windows 2008 Server Core
Bước 1: Logon vào Server Console
Bước 2: Bật tính năng Remote Desktop trên Windows Vista hay Windows 2008 bằng command sau
"Cscript %windir%\system32\SCRegEdit.wsf /ar 0" và nhấn Enter để hoàn tất.

Note: Để bật tính năng Remote Desktop trên Windows XP hay Windows 2003 hoặc những hệ điều hành cũ hơn, ta dùng command sau

"Cscript %windir%\system32\SCRegEdit.wsf /ar 0" và nhấn Enter để hoàn tất.

hoặc

"Cscript %windir%\system32\SCRegEdit.wsf /cs 0" và nhấn Enter để hoàn tất.

 3. Kiểm tra các interface ipv4 trên máy Server Core, bằng lệnh sau

Netsh interface ipv4 show interfaces

4. Thiết lập TCP/IP bằng lệnh sau cho interface có ID bằng 2

Netsh interface ipv4 set address name=2 source=static address=192.168.1.100 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.1.1

Thiết lập Preferred DNS bằng lệnh sau: Netsh interface ip set dns "2" static 210.245.24.20 primary

5. Tắt Firewall

Netsh firewall set opmode mode=disable

6. Bật feature Remote Admin

Remote Management -netsh firewall set service remoteadmin enable