Archive

Archive for the ‘SQL Server’ Category

How to change SQL Server password with SQLCMD


In some situation, we need to change password for our SQL Server user account via SQLCMD as remote or local connection, it’s not really new but it’s too important, just follow these below steps:

  1. Open CMD with SQLCMD utility
  2. Connect to SQL instance with sysadmin authorization
  3. Execute script to modify user metadata

ALTER LOGIN ‘[your user account]’ WITH PASSWORD = N'[your new password]’;

 

Categories: SQL Server

Database diagram support objects can’t be installed because it doesn’t have valid owner


When we create database from query editor or in some case with the UI, we can’t use the database diagram anymore with the error message as below:

image

The reason that is when we create the database, we haven’t assign the owner for the database, so we must assign the authorization of database to specific user/owner.

We can finish the task with the query editor:

image

Or we can utilize the graphic UI:

image

Categories: SQL Server Tags:

SQL Data Quality Services–nền tảng giải pháp hướng tri thức nghiệp vụ


Hệ thống cơ sở của DQS là kho lưu trữ (repository) gốm 03 loại chính là hệ thống tri thức theo dạng “out-of-box”, tri thức được tạo bởi Data QUality Services và tri thức do người dùng xây dựng. DQS cho phép người dùng lưu trữ tri thức về dữ liệu tại Knowledge Base, thêm mới hoặc điều chỉnh các quy tắc nghiệp vụ và áp dụng nhằm kiểm tra tính toàn vẹn và đúng đắn của dữ liệu. Sau khi xây dựng hệ thống nền tảng tri thức, chúng ta vẫn có thể tiếp tục hoàn thiện và tái sử dụng.

Tri thức trong hệ thống tri thức xác định các sai sót tiềm năng trong dữ liệu. Hỗ trợ thực hiện đối chiếu dữ liệu, thực thi các tác vụ chống trùng lắp dữ liệu. Hệ thống hỗ trợ so sánh dữ liệu nguồn với hệ thống dữ liệu tham chiếu trên nền tảng đám mây, đang được vận hành và đảm bảo bởi các nhà cung cấp dịch vụ. Các chuyên gia dữ liệu và CNTT sẽ tiến hành đánh giá cả nền tảng tri thức và các thay đổi của dữ liệu, và tiến hành làm sạch, loại bỏ trùng lắp và tham chiếu đến các dịch vụ dữ liệu.

Read more…

Categories: SQL Server Tags:

Giới thiệu tính năng Data Quality Services trong SQL Server 2012


Giải pháp đảm bảo chất lượng dữ liệu được cung cấp bởi năng lực Data Quality Services (DQS) cho phép các chuyên gia về dữ liệu hoặc CNTT có thể thực hiện bảo trì chất lượng dữ liệu, đồn thời đảm bảo tính phù hợp của dữ liệu cho công tác nghiệp vụ của người dùng. DQS là giải pháp hướng tri thức cung cấp năng lực hỗ trợ bởi máy tính và khung tương tác hỗ trợ năng lực quản trị đảm bảo tính toàn vẹn và chất lượng của dữ liệu nguồn. DQS hỗ trợ phát hiện, xây dựng và quản lý hệ thống tri thức trên dữ liệu. Dựa trên đó, chúng ta có thể thực thi các tác vụ làm sạch, đối chiếu và đánh giá.

Read more…

Categories: SQL Server Tags:

Thao tác cơ bản về xử lí kí tự khoảng trắng của chuỗi trong SQL

September 5, 2011 1 comment

Trong bài viết này, mình chia sẻ cùng các bạn một vài câu lệnh xử lí khoảng trắng trong chuỗi cơ bản dành cho người mới bắt đầu hoàn toàn với lập trình SQL.

Các bạn tạo một cơ sở dữ liệu StudentMgmt với table Student có dữ liệu mẫu như dưới đây:

1

Các bạn chú ý tạo một số khoảng trắng ở đầu và cuối của chuỗi dữ liệu, mục tiêu của phần này, chúng ta sẽ loại bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối của chuỗi.

Trước tiên, để các bạn hiển thị rõ các khoảng trắng trên chuỗi, không gì hơn là chúng ta sẽ thay thế kí tự chuỗi bằng 1 kí tự đặc biệt này đó, ví dụ như kí tự ‘#’, chúng ta sẽ dùng hàm Function đã được hỗ trợ sẵn:

image

Kết quả trả về sẽ như sau:

image

Cú pháp của hàm Replace như sau:

Replace(<giá trị chuỗi>, <kí tự cần thay thế>, <kí tự mới sẽ thay thế>)

Như vậy chúng ta thấy rõ các chuỗi đang có những kí tự trống ở đầu và cuối của chuỗi, chúng ta sẽ tiến hành xóa các kí tự khoảng trắng dư thừa ở đầu và cuối mỗi chuỗi.

Đối với các kí tự khoảng trắng ở đầu, chúng ta sẽ dùng hàm LTRIM để cắt bỏ các kí tự, và dùng hàm Replace để kiểm tra:

image

Kết quả trả về:

image

Đối chiếu với kết quả ở trên, ta thây được sự khác biệt của chuỗi; các kí tự khoảng trắng ở đầu đã được xóa.

Cú pháp của hàm LTRIM:

LTRIM(<chuỗi cần xóa kí tự khoảng trắng bên trái>)

Sử dụng tương tự như LTRIM, ta sử dụng hàm RTRIM để xóa các kí tự khoảng trắng ở bên phải hay ở cuối chuỗi; và dùng Replace để kiểm tra.

image

Kết quả trả về:

image

Cú pháp của hàm RTRIM:

RTRIM(<chuỗi cần xóa kí tự khoảng trắng bên phải>)

Ta kết hợp LTRIM, RTRIM để xóa các kí tự khoảng trắng ở đầu và cuối mỗi chuối; và tiến hành kiểm tra kết quả:

image

Kết quả trả về:

image

Như vậy, qua bài thực hành nhỏ này, hy vọng giúp các bạn nắm được việc sử dụng cơ bản các hàm LTRIM, RTRIM và REPLACE trong việc thao tác với chuỗi trong SQL.

Categories: SQL Server Tags:

Mô hình kiến trúc tổng thể của Microsoft BI 2.0

September 3, 2011 2 comments

image

How to: Extract data and table schema from one database to other


Để có thể extract dữ liệu và schema của 01 bảng dữ liệu thuộc 1 database sang một database khác, ta có thể dùng câu lệnh với cấu trúc như sau:

SELECT * INTO [DEST_DB].dbo.[DEST_TBL] FROM [SRC_DB].dbo.[SRC_DB]

Bài Lab thực hành cơ bản:

  • Tạo một cơ sở dữ liệu có tên Database01 với Table01 gồm có 3 cột: Column01, Column02, Column03 cùng một số dữ liệu mẫu
  • Tạo cơ sở dữ liệu Database02 trống (không có table nào cả)
  • Thực hiện câu lệnh SQL:

SELECT * INTO DATABASE02.dbo.TABLE01 FROM DATABASE01.dbo.TABLE01

Kiểm tra cơ sở dữ liệu Database02 với kết quả là Table01 được tạo với Schema và dữ liệu như có trong Database01

Categories: SQL Server Tags: