Archive

Archive for July, 2011

How to: Extract data and table schema from one database to other


Để có thể extract dữ liệu và schema của 01 bảng dữ liệu thuộc 1 database sang một database khác, ta có thể dùng câu lệnh với cấu trúc như sau:

SELECT * INTO [DEST_DB].dbo.[DEST_TBL] FROM [SRC_DB].dbo.[SRC_DB]

Bài Lab thực hành cơ bản:

  • Tạo một cơ sở dữ liệu có tên Database01 với Table01 gồm có 3 cột: Column01, Column02, Column03 cùng một số dữ liệu mẫu
  • Tạo cơ sở dữ liệu Database02 trống (không có table nào cả)
  • Thực hiện câu lệnh SQL:

SELECT * INTO DATABASE02.dbo.TABLE01 FROM DATABASE01.dbo.TABLE01

Kiểm tra cơ sở dữ liệu Database02 với kết quả là Table01 được tạo với Schema và dữ liệu như có trong Database01

Categories: SQL Server Tags: