Archive

Posts Tagged ‘User Group’

Community Kit for Sharepoint – User Group Edition

July 28, 2009 1 comment

Mình vừa cài đặt xong phiên bản CKS – UGE, hỗ trợ xây dựng portal cho người dùng online trên sharepoint, post lên chia sẻ cùng các bạn

http://cks.codeplex.com/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=1926

Ngoài ra, ta có thể xây dựng mô hình chứng thực SSO trên sharepoint thông qua việc tích hợp Sharepoint với Windows Live ID, source tại đây http://spwla.codeplex.com/

Các bạn có thể xem hướng dẫn tại đây http://blog.solanite.com/keith/WLA/Documentation/Home.aspx