Home > SQL Server > Thao tác cơ bản về xử lí kí tự khoảng trắng của chuỗi trong SQL

Thao tác cơ bản về xử lí kí tự khoảng trắng của chuỗi trong SQL


Trong bài viết này, mình chia sẻ cùng các bạn một vài câu lệnh xử lí khoảng trắng trong chuỗi cơ bản dành cho người mới bắt đầu hoàn toàn với lập trình SQL.

Các bạn tạo một cơ sở dữ liệu StudentMgmt với table Student có dữ liệu mẫu như dưới đây:

1

Các bạn chú ý tạo một số khoảng trắng ở đầu và cuối của chuỗi dữ liệu, mục tiêu của phần này, chúng ta sẽ loại bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối của chuỗi.

Trước tiên, để các bạn hiển thị rõ các khoảng trắng trên chuỗi, không gì hơn là chúng ta sẽ thay thế kí tự chuỗi bằng 1 kí tự đặc biệt này đó, ví dụ như kí tự ‘#’, chúng ta sẽ dùng hàm Function đã được hỗ trợ sẵn:

image

Kết quả trả về sẽ như sau:

image

Cú pháp của hàm Replace như sau:

Replace(<giá trị chuỗi>, <kí tự cần thay thế>, <kí tự mới sẽ thay thế>)

Như vậy chúng ta thấy rõ các chuỗi đang có những kí tự trống ở đầu và cuối của chuỗi, chúng ta sẽ tiến hành xóa các kí tự khoảng trắng dư thừa ở đầu và cuối mỗi chuỗi.

Đối với các kí tự khoảng trắng ở đầu, chúng ta sẽ dùng hàm LTRIM để cắt bỏ các kí tự, và dùng hàm Replace để kiểm tra:

image

Kết quả trả về:

image

Đối chiếu với kết quả ở trên, ta thây được sự khác biệt của chuỗi; các kí tự khoảng trắng ở đầu đã được xóa.

Cú pháp của hàm LTRIM:

LTRIM(<chuỗi cần xóa kí tự khoảng trắng bên trái>)

Sử dụng tương tự như LTRIM, ta sử dụng hàm RTRIM để xóa các kí tự khoảng trắng ở bên phải hay ở cuối chuỗi; và dùng Replace để kiểm tra.

image

Kết quả trả về:

image

Cú pháp của hàm RTRIM:

RTRIM(<chuỗi cần xóa kí tự khoảng trắng bên phải>)

Ta kết hợp LTRIM, RTRIM để xóa các kí tự khoảng trắng ở đầu và cuối mỗi chuối; và tiến hành kiểm tra kết quả:

image

Kết quả trả về:

image

Như vậy, qua bài thực hành nhỏ này, hy vọng giúp các bạn nắm được việc sử dụng cơ bản các hàm LTRIM, RTRIM và REPLACE trong việc thao tác với chuỗi trong SQL.

Categories: SQL Server Tags:
  1. September 5, 2011 at 8:04 PM

    simple but useful article Phong. well done

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: