Home > SQL Server > Đối chiếu 02 bảng dữ liệu với Checksum Column

Đối chiếu 02 bảng dữ liệu với Checksum Column


Thông thường trong thực tế, chúng ta vẫn thường có nhu cầu đối chiếu 02 đối tượng dữ liệu với nhau; các đối tượng dữ liệu có thể là chuỗi, số nguyên hoặc bảng dữ liệu.

Riêng đối với bảng dữ liệu thì theo cách thông thường thì chúng ta cần phải đối chiều dữ liệu trên từng Row và Column để tìm sự khác biệt; cụ thể trong trường hợp chúng ta cần lọc ra danh sách các Record dữ liệu trong một bảng đang tồn tại hoặc chưa tồn tại trong 01 bảng dữ liệu khác; như vậy ta có thể dùng tính năng checksum trong SQL Server.

Ta tạo một bảng dùng để hiện thực tính năng checksum với tên MyTest

image

Tạo 02 bảng table1 và table2; mỗi bảng có 03 cột giá trị kiểu integer

image

Tạo dữ liệu mẫu cho cả 02 bảng: table1 và table2

image

Tiến hành việc tạo thêm một column thứ tư có giá trị checksum từ 3 cột khác trong table.

image

Truy vấn dữ liệu hiện tại trong cả 02 bảng table1 và table2

image

Kết quả trả về từ câu truy vấn trên, ta nhận thấy column thứ 4 có giá trị checksum của 03 cột khác và thấy giống nhau trong cả 2 bảng ở row thứ 1.

image

Truy vấn chọn ra Record dữ liệu giống nhau ở cả 2 bảng

image

Kết quả trả về:

image

Truy vấn chọn ra Record dữ liệu trong table1 không tồn tại trong table2

image

image

Categories: SQL Server Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: