Home > Phát triển ứng dụng, SQL Server > Truy xuất dữ liệu từ Cube với MDX và ADOMD.NET

Truy xuất dữ liệu từ Cube với MDX và ADOMD.NET


Trong bài viết trước, Phong có chia sẻ về việc kết nối tới SSAS của SQL Server với ADOMD.NET, với bài viết này, Phong sẽ giúp các bạn cách thức truy vấn dữ liệu từ Cubes với AdomdCommand và AdomdDataReader.

Trước tiên, các bạn cần nắm cú pháp truy vấn của MDX, về MDX thì các bạn có thể hiểu đơn giản rằng đây là một câu truy vấn Analysis Services, tương tự như SQL truy vân trên Database Engine, có thể tham khảo thêm tại:

Về căn bản thì cú pháp MDX cũng không khác nhiều so với cú pháp SQL nhiều, các bạn nên tiến hành viết câu truy vấn MDX trên SQL Server Management Studiodưới đây là một ví dụ cơ bản về câu truy vấn với MDX.

image

image

Các bạn có thể hiểu cơ bản câu truy vấn trên là lấy ra giá trị “Total Sales Amount” theo “Product by Category” và “Calendar Year” từ Cube “AdventureWorks”; về chi tiết thì sẽ có một bài chuyên sâu hơn về MDX.

Sau khi xác định được chính xác câu truy vấn dữ liệu cần có từ SSAS, các bạn tiến hành sử dụng ADOMD.NET để tạo kết nối đến với SSAS và truy vấn gọi dữ liệu.

Khi thực hiện kết nối thành công, các bạn tiến hành việc khai báo AdomdCommand để lấy dữ liệu từ câu truy vấn

image

Các bạn sử dụng chế độ Debug để kiểm tra giá trị trả về từ đoạn code trên, kết quả như sau:

image

image

Các bạn có thể kiểm chứng tính bằng cách đối chiếu giá trị trong cửa sổ Watch với giá trị mà các bạn thực hiện câu truy vấn MDX tại SSMS ở trên.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: