Home > SQL Server > Phát triển ứng dụng với Analysis Services Data Access Interfaces (Multidimensional Data)

Phát triển ứng dụng với Analysis Services Data Access Interfaces (Multidimensional Data)


Sáng nay cà phê với anh Toàn bên cty CSC về một số nền  tảng công nghệ mới cũng như những bất cập với nền CNTT hiện nay tại Việt Nam; ngoài ra, cũng có trao đổi một số vấn đề kỹ thuật mà cụ thể mình thấy rất cần cho các anh em có  nhu cầu phát triển ứng dụng tích hợp với dịch vụ SSAS trong SQL Server.

Về nguyên lí chung thì việc xử lí và truyền dữ liệu của dịch vụ SSAS trong SQL Server với hệ thống các ứng dụng Client để consume thông tin được thực thi thông qua giao thức SOAP với định dạng truyền nhận chung là XMLA dựa trên ngôn ngữ truy  vấn xử lí MDX, DMX

Việc phát triển ứng dụng tương tác với 01 instance SSAS đã được deploy tại SQL Server thì phạm vi gồm 03 vấn đề như sau:

Xử lí Schema Rowsets: Schema Rowsets là cách duy nhất mà ứng dụng Client có thể tương tác với kiến trúc của Analysis Instance – hệ thống Metadata đặc tả Analysis Instance

Xử lí Data và Metadata: Mục đích của việc này là truy vấn Data và Metadata thể hiện dưới định dạng dòng cột hoặc Multidimensional từ hệ thống các Cube và Models.

Sử dụng Analysis Services Objects bao gồm hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống các Cube, Mining Models, Dimensions, với ngôn ngữ truy vấn MDX, DMX và XMLA.

Việc hiện thực các vấn đề mô tả như  trên được hỗ trợ thông qua bộ thư viện Microsoft .Net Framework với ADOMD.NET, ASSL, Schema Rowsets, Analysis Services OLE DB Provider, …

Mình đang có ý định họp một số anh em có ý định muốn chuyên sâu hơn trong mảng này vào một buổi cuối tuần để hiện thực 01 cái demo cơ bản về việc này, anh em nào có hứng thú thì để lại comment để discuss cùng nhau luôn nhé Smile

Categories: SQL Server Tags:
 1. visitor
  May 13, 2011 at 9:05 AM

  Good Luck ! Hmm … I’m seeing what’s new of your SQL Server … I’m using Oracle, and I have many features which you mentioned like “BI”, Integrated Services … Those are very familiarly … Hmm … Don’t come to conflict with your idea, just wait for what’s new.

 2. Le Ngoc Ky Phong
  May 13, 2011 at 11:27 AM

  Hi, i’m so glad to make friend and discuss with you on database, especially within BI solution; however, I haven’t had any experience on Oracle solution, so I hope to study from you more. Additionally, in my opinion, i think every solution from Microsoft, Oracle, IBM or some others also had their advantages and disadvantages and maybe you have the same thinking with me; thanks for your comment and hope to discuss and study more from you.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: