Home > SQL Server, Tin tức sự kiện > Hỗ trợ kiến thức thực hành với SQL Server 2008

Hỗ trợ kiến thức thực hành với SQL Server 2008


Vào sáng ngày 26/12/2010, 4/1/2010 và 9/1/2010 với sự hỗ trợ tổ chức của MIcrosoft và trung tâm đào tạo mạng máy tính Nhất Nghệ, buổi học về quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu trên nền tảng SQL Server 2008 đã được tổ chức dành cho các bạn sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng tại HCM.’

Nội dung của buổi học tập trung vào việc giúp sinh viên có thể tiếp cận với tính năng Replication trong SQL Server nhằm nâng cao năng lực High Availability trong giải pháp cơ sở dữ liệu SQL Server.

20110104_004

20110104_003

20110104_008

  1. Thiên Anh
    January 20, 2011 at 11:06 AM

    Good, Phong !

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: