Home > Hệ điều hành Windows > Hyper – V Dynamic Memory and Remote FX Demo

Hyper – V Dynamic Memory and Remote FX Demo


Chia sẻ cùng mọi người một đoạn Video demo về năng lực của công nghệ ảo hóa Hyper – V trong việc quản lí động tài nguyên bộ nhớ.

 

  1. Huy
    June 29, 2010 at 2:18 PM

    Very cool…

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: