Home > SQL Server > Hướng dẫn tiếp cận cơ bản với SQL Server Analysis Services (SSAS)- Chương 4: Định nghĩa thuộc tính nâng cao cho Attributes và Dimensions

Hướng dẫn tiếp cận cơ bản với SQL Server Analysis Services (SSAS)- Chương 4: Định nghĩa thuộc tính nâng cao cho Attributes và Dimensions


Tự động hóa việc nhóm các thuộc tính trong Dimension

Nhóm các Attribute Hierachy Member trong Customer Dimension

 1. Tại Solution Explorer, double-click Customer trong Dimensions folder để mở Dimension Designer.

 2. Tại Data Source View pane, phải chuột Customer table, và chọn Explore Data.

 3. Đòng Explore Customer Table tab.

 4. tại Attributes pane, chọn Yearly Income.

 5. Tại cửa sổ Properties thay đổi giá trị thuộc tính DiscretizationMethod thành Automatic và thay đổi giá trị DiscretizationBucketCount5.

Browsing Modified Attribute Hierachies

 1. Tại menu Build của Business Intelligence Development Studio, click Deploy Analysis Services Tutorial.

 2. Khi tiến hành deploy thành công, chuyển sang Cube Designer của Analysis Services Tutorial cube, và click Reconnect trên Browser tab.

 3. Remove tất cả các cấp của Employees hierarchy từ  row field area của data pane và remove tất cả measures từ data pane, bằng cách phải chuo65tc trên data pane và chọn Clear Results.

 4. Thêm  Internet Sales-Sales Amount measure vào data area của data pane, bằng cách phải chuột Internet Sales-Sales Amount và chọn Add to Data Area.

 5. Tại metadata pane, expand Product dimension, và kéo Product Model Lines user hierarchy vào Drop Row Fields Here area của data pane.

 6. Expand Customer dimension tại Metadata pane, mở rộng Demographic display folder, và kéo Yearly Income attribute hierarchy thả vào Drop Column Fields Here area.

 7. Remove Yearly Income attribute hierarchy từ column area và remove Internet Sales-Sales Amount measure của Data pane.

 8. Thêm Reseller Sales-Sales Amount measure vào data area.

 9. Tại metadata pane, mở rộng Employee dimension,  mở rộng Organization, phải chuột Sick Leave Hours, và click Add to Column Area

 10. Remove Sick Leave Hours attribute hierarchy từ column area của Data pane

 11. Thêm Vacation Hours vào column area của Data pane.

  Thay đổi việc nhóm các thuộc tính và xem lại các ảnh hưởng của thay đổi

  1. Chuyển sang Dimension Designer cho Employee dimension, và chọn Vacation Hours trong Attributes pane.

  2. Tại cửa sổ Properties,  thay đổi giá trị thuộc tính DiscretizationBucketCount property thành 10.

  3. Tại menu Build của BI Development Studio, click Deploy Analysis Services Tutorial.

  4. Sau khi hoàn tất, chuyển về Cube Designer cho the Analysis Services Tutorial cube.

  5. Click Reconnect trên Browser tab, và xem các thay đổi trên Group..

  Advertisements
  Categories: SQL Server Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: