Home > SQL Server > Hướng dẫn tiếp cận cơ bản với SQL Server Analysis Services (SSAS)- Chương 3: Kỹ thuật Modify Measures, Attributes và Hierarchies

Hướng dẫn tiếp cận cơ bản với SQL Server Analysis Services (SSAS)- Chương 3: Kỹ thuật Modify Measures, Attributes và Hierarchies


Trong bài viết tuần trước, mình đã trình bày với các bạn cách thức định nghĩa và deploy một Cube lên server, trong bài viết lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức thay đổi, cập nhật các Measures, Attributes và Hierachies trong Cube.

Thay đổi, tùy chỉnh các Measures

 1. Chuyển đến Tab Cube Structure và mở rộng Internet sales Measure Group tại Measure Pane, phải chuột Order Quantity và chọn Properties
 2. Tại danh sách FormatString, gõ #,#
 3. Thanh hộp công cụ của Cube Structure, chọn Show Measure Grid
 4. Chọn danh sách các Measure sau:
  • Unit Price
  • Extended Amount
  • Discount Amount
  • Product Standard Cost
  • Total Product Cost
  • Sales Amount
  • Tax Amt
  • Freight
 5. tại cửa sổ Properties, tại danh sách FormatString, chọn Currency
 6. Tại Dropdownlist tại đỉnh của cửa sổ Properties, chọn Measure Unit Price Discount Pct và chọn Percent tại danh sách FormatString
 7. tại cửa sổ Properties, thay đổi thuộc tính Name của Unit Price Discount Pct Measure thành Unit Price Discount Percentage
 8. Tại Measure Pane, chọn Tax Amt và thay đổi thuộc tính Name thành Tax Amount
 9. Tiến hành Save All.

  Tùy chỉnh Customer Dimension

  Đổi tên một Attribute

  1. Chuyển sang màn hình Dimension Designer cho Customer Dimensions
  2. Tại Attributes Pane, phải chuột English Region Country Name và chọn Rename, sau đó thay đổi giá trị thành Country-Region
  3. Thay đổi tên các thuộc tính khác với cách thức tương tự:
   • English Education –> Education
   • English Occupation –> Occupation
   • State Province Name –> State-Province
  4. Tiến hành Save All

   Tạo Hierachy

   1. Kéo Country-Region từ Attributes Pane và thả vào vùng Hierachies
   2. Kéo State-Province từ Attributes và thả vào <New Level> tại vùng Hierachies, bên dưới Country-Region
   3. Tương tự với City và thả vào bên dưới State-Province
   4. tại Hierachies Pane của Dimension Structure tab, phải chuột title bar và chọn rename rồi đổi tên thành Customer Geography
   5. Save All.

   Sử dụng Named Calculation

   Trong SQL Server, hỗ trợ khả năng thêm mới một Named Calculation, như một biểu thức SQL, thêm vào như một cột giá trị mới trong Data Source View. Named Calculation hỗ trợ khả năng mở rộng bảng dữ liệu mà không phải thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu của Data Source.

   Cách thức định nghĩa một Named Calculation

   1. Double click vào Adventure Work DW tại Data Source View trong Solution Explorer
   2. tại Table Pane, phải chuột Customer và chọn New Named Calculation
   3. tại hộp thoại Create Named Calculation, gõ FullName tại Collumn Name và thiết lập biểu thức tại Expression
   4. CASE WHEN MiddleName IS NULL THEN FirstName + ‘ ‘ + LastName ELSE FirstName + ‘ ‘ + MiddleName + ‘ ‘ + LastName END
   5. Nhấn OK và expand Customer tại Table Pane
   6. Save All
   7. Tại Table Pane, phải chuột Customer và chọn Explorer Data
   8. Xem qua cột cuối cùng của Explorer Customer Data và ta sẽ thấy dữ liệu của cột Named Calculation

   Sữ dụng Named Calculation với Member Names

   1. Chuyển sang cửa sổ Dimension Designer của Customer Dimension
   2. Tại Attributes Pane của Dimension Structure Tab, chọn Customer Key attribute
   3. Tại thuộc tính Name,   Full Name
   4. Chọn thuộc tính NameColumn và nhấn (…) để mở hộp thoại
   5. Chọn FullName tại danh sách SourceColumn và nhấn OK
   6. Kéo thuộc tính FullName từ Attributes Pane vào <new level> tại Hierachies Pane, bên dưới City level.
   7. Tiến hành Save All

   Định nghĩa Display Folder

   1. Mở tab Dimension Structure cho Customer dimentsion
   2. Tại Attribute pane, chọn các attribute sau:
    1. City
    2. Country-Region
    3. Postal Code
    4. State-Province
   3. tại cửa sổ Properties, chọn AttributeHierarchyDisplayFolder và gõ Location
   4. tại Hierachies Pane, chọn Customer Geography, và chọn Location
   5. tại Attribute Pane, chọn các Attribute sau:
    1. Commute Distance
    2. Education
    3. Gender
    4. House Owner Flag
    5. Marital Status
    6. Number Cars Owned
    7. Number Children At Home
    8. Occupation
    9. Total Childre
    10. Yearly Income
   6. Tại cửa sổ Properties, chọn AttributeHierarchyDisplayFolder  và gõ Demographic
   7. Tại Attribute Pane, chọn các Attribute sau:
    1. Email Address
    2. Phone
   8. Tại cửa sổ Properties, chọn AttributeHierarchyDisplayFolder và gõ Contact
   9. Tiến hành Save All

   Định nghĩa Composite Key Columns

   Định nghĩa Composite Key Column cho City attribute

   1. Mở tab Dimension Structure cho Customer dimentsion
   2. tại Attributes Pane, chọn City Attribute
   3. tại cửa sổ Properties, chọn KeyColumn và click chọn (…)
   4. Tại hôp thoại Key Columns, tại danh sách Available Column, chọn cột StateProviceName và nhấn >
   5. chọn OK
   6. Để thiết lập NameColumn của thuộc tính City, click chọn NameColumn tại cửa sổ Property và chọn (…)
   7. Tại hộp thoại Name Column, tại danh sách Source Column, chọn City và nhấn OK
   8. Tiến hành Save All

   Định nghĩa Composite Key Column cho State-Province attribute

   1. Mở tab Dimension Structure cho Customer dimentsion
   2. tại Attributes Pane, chọn State-Province Attribute
   3. tại cửa sổ Properties, chọn KeyColumn và click chọn (…)
   4. Tại hôp thoại Key Columns, tại danh sách Available Column, chọn cột EnglishCountryRegionNamee và nhấn >
   5. chọn OK
   6. Để thiết lập NameColumn của thuộc tính State-Province , click chọn NameColumn tại cửa sổ Property và chọn (…)
   7. Tại hộp thoại Name Column, tại danh sách Source Column, chọn StateProviceName và nhấn OK
   8. Tiến hành Save All

   Định nghĩa Attributes Relationships

   1. Tại Dimension Designer của Customer Dimension, chọn Attribute Relationships Tab
   2. tại sơ đồ, phải chuột City attribute và chọn New Attribute Relationship
   3. Tại hộp thoại Create Attribute Relationship, chọn Source AttributeCity, thiết lập Related Attribute State-Province
   4. tại danh sách Relationship Type, chọn Rigid
   5. Chọn OK
   6. Phải chuột State-Province attribute và chọn New Attribute Relationship
   7. Tại hộp thoại Create Attribute Relationship, chọn Source AttributeState-Province và thiết lập Related Attribute Country-Region
   8. tại danh sách Relationship Type, thiết lập Rigid
   9. Chọn OK
   10. Tiến hành Save All

   Deploy, xem xét các thay đổi và tiến hành Process các đối tượng

   1. Tại menu Build của BI Development Studio, chọn Deploy Analysis Services Tutorial
   2. Sau khi nhận thông báo Deployment Completed Successfully, chọn Browse Tab của Dimension Designer của Customer và chọn reconnect.
   3. Xác nhận rằng Customer Geography được chọn trong danh sách Hierachy và tại browse pane, mở rộng All, mở rộng AustraliaNew South Wales, rồi mở rộng Coffs Harbour
   4. Chuyển sang Cube Designer của Analysis Services Tutorial Cube bằng cách double click vào Analysis Services Toturial tại Cube node
   5. Chọn Browse tab và reconnect
   6. tại measure group, mở rộng Customer
   7. Tiến hành Save All
   Categories: SQL Server Tags: , , ,
   1. No comments yet.
   1. No trackbacks yet.

   Leave a Reply

   Fill in your details below or click an icon to log in:

   WordPress.com Logo

   You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

   Google photo

   You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

   Twitter picture

   You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

   Facebook photo

   You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

   Connecting to %s

   %d bloggers like this: