Home > SQL Server > Hướng dẫn tiếp cận cơ bản với SQL Server Analysis Services (SSAS)- Chương 2:Định nghĩa và cách thức deploy một Cube lên Server

Hướng dẫn tiếp cận cơ bản với SQL Server Analysis Services (SSAS)- Chương 2:Định nghĩa và cách thức deploy một Cube lên Server


Trong tuần trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách thức để định nghĩa một Data Source View trong SSAS Project, trong bài viết tuần này, mình sẽ trình bày cách thức định nghĩa vả triển khai một cube lên server như thế nào.

Bài viết sẽ gồm 5 phần, các bạn sẽ phải tiến hành từng phần một, từ trên xuống và các bạn phải hoàn tất bài tập ở chương 1.

Định nghĩa Dimension

 1. Trong pane Solution Explorer, phải chuột Dimentsions, chọn New Dimensions.
 2. Tại cửa sổ Welcome to Dimension Wizard, chọn Next
 3. Tại cửa số Select Creation Method, đảm bảo tùy chọn Use an Existing Table được chọn, chọn Next.
 4. Tại cửa sổ Specify Source Information, đảm bảo data source Adventure Works DW được chọn.
 5. Trong danh sách Main Table, chọn Date
 6. Tại trang Select Dimension Attributes, chọn các Attributes sau:
  • Date Key
  • Full Date Alternate Key
  • English Month Name
  • Calendar Quarter
  • Calendar Year
  • Calendar Semester
 7. Thay đổi Attribute Type của cho thuộc tính Full Date Alternate Key từ Regular sang Date bằng cách chọn vào Regular và tiến hành thay đổi. Thực hiện tương tự cho các thuộc tính khác.
  • English Month Name –> Month
  • Calendar Quarter –> Quarter
  • Calendar Year –> Year
  • Calendar Semester –> Half Year
 8. Nhấn Next
 9. Tại màn hình Completing the Wizard, trong Preview Pane, ta có thể thấy dimension Date và các thuộc tính của nó.
 10. Nhấn Finish để hoàn tất việc định nghĩa Dimension
 11. Tiến hành Save All Project

Định nghĩa Cube

 1. Trong Solution Explorer Pane, phải chuột Cubes, chọn New Cubes
 2. Tại cửa sổ Welcome to the Cube Wizard, chọn Next
 3. Tại cửa sổ Select Creation Method, chọn Use existing tables và nhấn Next
 4. tại cửa sổ Select Measure Group Tables, đảm bảo Adventure Works DW data source view được chọn, và nhấn Next.
 5. Nhấn Suggest để cửa số Suggest Table hiển thị và đề xuất các table cần thiết để xây dựng các measure group.
 6. Nhấn Next
 7. tại cửa sổ Select Measure, xem lại InternetSales measure group và deselect các checkbox cho các giá trị sau
  • Promotion Key
  • Currency Key
  • Sales Territory Key
  • Revision Number
 8. Chọn Next
 9. tại cửa sổ Selecting Existing Dimensions, chọn Date dimension đã dc định nghĩa và chọn Next
 10. Trong cửa sổ Select New Dimension, chọn các dimension mới để thiết lập, đảm bảo Customer, Geography và Product được chọn và deselect InternetSales.
 11. Nhấn Next
 12. tại cửa sổ Completing the Wizard, thiết lập name của Cube là Analysis Services Tutorial,
 13. Chọn Finish để hoàn tất
 14. Tiến hành Save All

Thêm Attribues vào Dimensions

Thêm Attributes vào Customer Dimension

 1. Dùng Dimension Designer để thao tác với Customer Designer bằng cách double click vào Customer Dimension
 2. tại Pane Attributes, đảm bảo Customer Key và Geography Key đã được tạo.
 3. Kéo các cột của Customer table từ Data Source View pane vào Attributes Pane:
  • BirthDate
  • MaritalStatus
  • Gender
  • EmailAddress
  • YearlyIncome
  • TotalChildren
  • NumberChildrenAtHome
  • EnglishEducation
  • EnglishOccupation
  • HouseOwnerFlag
  • NumberCarsOwned
  • Phone
  • DateFirstPurchase
  • CommuteDistance
 4. Kéo các cột từ bảng Geography tại Data Source Pane và Attributes Pane
  • City
  • StateProvinceName
  • EnglishCountryRegionName
  • PostalCode
 5. Tiến hành Save All

Thêm Attribute vào Product Dimension

Thực hiện lại các bước trên cho bảng Product với các thuộc tính:

  • StandardCost
  • Color
  • SafetyStockLevel
  • ReorderPoint
  • ListPrice
  • Size
  • SizeRange
  • Weight
  • DaysToManufacture
  • ProductLine
  • DealerPrice
  • Class
  • Style
  • ModelName
  • StartDate
  • EndDate
  • Status

Deploy SSAS Project lên server

 1. Trong Solution Explorer Pane, phải chuột Analysis Services Tutorial và chọn Properties.
 2. tại Configuration Properties tại pane bên trái, chọn Deployment
 3. Chọn OK
 4. Phải chuột Analysis Service Tutorial project và chọn Deploy
 5. Review lại cửa sổ Output và Deployment Progress – Analysis Service Tutorial để đảm bảo cube được build không có lỗi khi build
 6. Như vậy project SSAS đã được deploy lên server

Browsing Cube

 1. Chuyển sang Dimension Designer cho Product Dimension trong Business Intelligence Studio bằng cách double click vào Product  dimension trong Dimension Node
 2. Click Browse để hiển thị cây cấu trúc của Product Key
 3. Chuyển sang Cube Designer trong Business Intelligence Development  Studio bằng cách double click vào Analysis Service Tutorial trong cube node.
 4. Chuyển sang Browse tab và nhấn vào biểu tượng reconnect, cửa sổ Browse tab gồm 2 phần
  • Left Pane: thể hiện các đối tượng của Analysis Service Tutorial Cube
  • Right Pane gồm 2 phần: phần trên là Filter Pane, phần dưới là Data Pane và việc phân tích, thể hiện dữ liệu sẽ được thực hiện tại đây.
Categories: SQL Server Tags: , , ,
 1. Cong
  May 1, 2012 at 9:20 PM

  sao khi Deploy nó cứ ra lỗi này vậy anh , chỉ em với. sửa lỗi ra làm sao
  Error -1055391712 : The datasource , ‘Adventure Works DW2008’, contains an ImpersonationMode that is not supported for processing operations.
  Error -1055784860 : Errors in the high-level relational engine. A connection could not be made to the data source with the DataSourceID of ‘Adventure Works DW2008’, Name of ‘Adventure Works DW2008’.
  Error -1054932980 : Errors in the OLAP storage engine: An error occurred while the dimension, with the ID of ‘Date’, Name of ‘Date’ was being processed.
  Error -1054932979 : Errors in the OLAP storage engine: An error occurred while the ‘Full Date Alternate Key’ attribute of the ‘Date’ dimension from the ‘Analysis Services Project2’ database was being processed.
  Error -1055129598 : Server: The operation has been cancelled.
  Deploy complete — 5 errors, 0 warnings

 2. Le Ngoc Ky Phong
  October 5, 2012 at 12:08 PM

  Em tiến hành thay đổi lại thông tin kết nối của Data Source, chọn chế độ Service Account trong Impersionation Mode và deploy lại nhé.

 3. rong9x
  February 25, 2014 at 8:43 PM

  anh ơi em làm theo hướng dẫn sao đến lúc deploy nó báo lỗi này:
  Error 4 The project could not be deployed to the ‘HAINGUYEN-PC\HAINGUYEN’ server because of the following connectivity problems : A connection cannot be made to redirector. Ensure that ‘SQL Browser’ service is running. To verify or update the name of the target server, right-click on the project in Solution Explorer, select Project Properties, click on the Deployment tab, and then enter the name of the server. 0 0
  Tên server em đã kiểm tra đúng và SQL Browser cũng running rồi mà sao vẫn ko deploy đc, anh trả lời giúp em với

 4. June 4, 2014 at 4:50 PM

  Em tiến hành thay đổi lại thông tin kết nối của Data Source, chọn chế độ Service Account trong Impersionation Mode và deploy lại nhé.

  chỉ rõ cho e cách này dc ko ạ?

 5. June 4, 2014 at 4:52 PM

  Error 9 Errors in the metadata manager. The ‘DM Huyen’ many-to-many dimension in the ‘DM Tinh’ measure group requires that the granularity of the ‘Ma TT’ dimension is lower than that of the ‘DM Huyen’ measure group. 0 0

  em bị lỗi này là thế nào ạ?

 6. Le Ngoc Ky Phong
  August 15, 2014 at 10:19 PM

  Bạn kiểm tra lại logic của Dim-Fact và Cube nhé

 7. Le Ngoc Ky Phong
  August 15, 2014 at 10:21 PM

  Bạn kiểm tra lại giúp tất cả các service của SQL có service nào bị tắt không nhé.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: