Home > Sharepoint Server > Community Kit for Sharepoint – User Group Edition

Community Kit for Sharepoint – User Group Edition


Mình vừa cài đặt xong phiên bản CKS – UGE, hỗ trợ xây dựng portal cho người dùng online trên sharepoint, post lên chia sẻ cùng các bạn

http://cks.codeplex.com/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=1926

Ngoài ra, ta có thể xây dựng mô hình chứng thực SSO trên sharepoint thông qua việc tích hợp Sharepoint với Windows Live ID, source tại đây http://spwla.codeplex.com/

Các bạn có thể xem hướng dẫn tại đây http://blog.solanite.com/keith/WLA/Documentation/Home.aspx

  1. Thien Anh
    July 31, 2009 at 10:20 PM

    Thanks Phong 🙂

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: