Home > Hệ thống thông tin > Cài đặt và cấu hình DHCP trong Windows 2008 Server Core

Cài đặt và cấu hình DHCP trong Windows 2008 Server Core


Bước 1: Tại Server Console gõ command oclist để kiểm tra đã cài đặt DHCP chưa, nếu chưa thì dùng command Start /w ocsetup DHCPServerCore để cài đặt DHCP

Bước 2: Dùng command Sc config dhcpserver start=autoNet start dhcpserver để start DHCP

Bước 3: Để đăng kí DHCP vào Active Directory bằng command sau:

netsh dhcp add server <tên máy DHCP> <IP của DHCP Server>

Bứơc 4: Để tạo 1 scope tên TESTING bằng lệnh sau:

netsh dhcp server <IP của DHCP Server> add scope <NetID của Scope> <Subnet mask> <Tên của Scope>

Bước 5: Cấu hình cấp phát 1 dãy IP cho client bằng command sau:

netsh dhcp server <IP của DHCP Server> scope <NetID của Scope> add iprange <IP đầu> <IP Cuối>

Bước 6: Cấu hình 2 tùy chọn Router và DNS cho Scope, bằng command sau:

netsh dhcp server <IP của DHCP Server> scope <NetID của Scope> set optionvalue 003 IPADDRESS <IP của Router>

– netsh dhcp server <IP của DHCP Server> scope <NetID của Scope> set optionvalue 006 IPADDRESS <IP của DNS>

Bước 5: Bật scope bằng command: netsh dhcp server <IP của DHCP> scope <NetID của Scope> set state 1

Để xem scope đã cấu hình bằng command: netsh dhcp server show scope

Hoàn tất quá trình cài đặt và cấu hình DHCP Server trên Windows 2008 Server Core

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: