Home > Hệ thống thông tin > Cấu hình nâng cấp DC trong Windows 2008 Server Core

Cấu hình nâng cấp DC trong Windows 2008 Server Core


Bước 1: Cấu hình địa chỉ IP cho Server AD

– DNS trỏ về địa chỉ IP của chính mình

– Default Gateway trỏ về IP của Gateway

– Lưu ý tắt Firewall của Server.

Bước 2: Đổi tên máy bằng lệnh sau:

Netdom renamecomputer %ComputerName% /NewName:SRVCore /Force

và gõ command shutdown /r để restart máy

Bước 3: Tạo file văn bản TaoDC.txt để tiến hành nâng cấp DC tự động như sau

– Command: copy con TaoDC.txt

– Nội dung của TaoDC.txt theo mẫu sau:

[DCINSTALL]

ReplicaOrNewDomain=Domain

TreeOrChild=Tree

CreateOrJoin=Create

NewDomainDNSName= msopenlab.com

DNSOnNetwork=yes

DomainNetbiosName=MVPpartner

AutoConfigDNS=yes

SiteName= Default_First_Site_Name

AllowAnonymousAccess=no

DatabasePath=%systemroot%\ntds

LogPath=%systemroot%\ntds

SYSVOLPath=%systemroot%\sysvol

SafeModeAdminPassword=P@ssword

CriticalReplicationOnly=No

RebootOnSuccess=Yes

Bước 4: Nâng cấp DC bằng lệnh sau

dcpromo /Unattend:C:\TaoDC.txt (với file TaoDC.txt lưu ở ổ đĩa C:\)

Sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất, server tự động restart, quá trình join domain không có gì thay đổi so với Windows Server 2003.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: