Home > Hệ thống thông tin > Cơ bản nhất về Windows 2008 Server Core

Cơ bản nhất về Windows 2008 Server Core


1. Active bản quyền Windows
Bước 1: Logon vào Server Console của Windows Server Core.
Bước 2: Tiến hành Active bản quyền của Windows bằng command sau:
"cscript C:\Windows\system32\slmgr.vbs -ato" và Enter để tiến hành Active.

2. Bật tính năng Remote Desktop trên Windows 2008 Server Core
Bước 1: Logon vào Server Console
Bước 2: Bật tính năng Remote Desktop trên Windows Vista hay Windows 2008 bằng command sau
"Cscript %windir%\system32\SCRegEdit.wsf /ar 0" và nhấn Enter để hoàn tất.

Note: Để bật tính năng Remote Desktop trên Windows XP hay Windows 2003 hoặc những hệ điều hành cũ hơn, ta dùng command sau

"Cscript %windir%\system32\SCRegEdit.wsf /ar 0" và nhấn Enter để hoàn tất.

hoặc

"Cscript %windir%\system32\SCRegEdit.wsf /cs 0" và nhấn Enter để hoàn tất.

 3. Kiểm tra các interface ipv4 trên máy Server Core, bằng lệnh sau

Netsh interface ipv4 show interfaces

4. Thiết lập TCP/IP bằng lệnh sau cho interface có ID bằng 2

Netsh interface ipv4 set address name=2 source=static address=192.168.1.100 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.1.1

Thiết lập Preferred DNS bằng lệnh sau: Netsh interface ip set dns "2" static 210.245.24.20 primary

5. Tắt Firewall

Netsh firewall set opmode mode=disable

6. Bật feature Remote Admin

Remote Management -netsh firewall set service remoteadmin enable

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: